foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolne Koło PCK i Wolontariatu
w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

 1
Załącznik 
do Uchwały nr 158/2013 
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
z dnia 8 listopada 2013 roku 
Aneks 
do REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIPMIADY 
PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK 
 
Niniejszym Aneksem wprowadza się do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady 
promocji Zdrowego Stylu Życia, zatwierdzonego Uchwałą nr 15/2012 Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 11 września 2012 roku (zwanym 
dalej Regulaminem), następujące zmiany: 
 
§ 1 
1. Dotychczasowy logotyp Olimpiady zastępuje się następującym: 
 
2. W roku szkolnym 2013/2014 głównym partnerem (współorganizatorem) Olimpiady na 
etapie szkolnym oraz centralnym jest firma Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o. (zwana 
dalej Głównym Partnerem). 
3. Informacja o Głównym Partnerze, oraz jego logo w formie graficznej przedstawionej 
poniżej, znajdą się na wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących Olimpiady 
oraz na testach (arkuszach pytań) i w systemie on-line. 
 
4. W materiałach wykorzystywanych podczas etapu szkolnego w dotychczasowej formie 
papierowej (tradycyjnej) oraz on-line 10 pytań z 20 do rozwiązania przez uczestnika 
zostanie przygotowanych przez Głównego Partnera. Przygotowane przez Głównego 
Partnera pytania będą podlegać uprzedniej akceptacji przez Polski Czerwony Krzyż. 
 
  2
§ 2 
Z uwagi na przyjęte Uchwałą nr 146/2013 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
z dnia 8 października 2013 roku terminy poszczególnych etapów Olimpiady zmianie ulega 
odpowiednio zapis ust. 5 ? dla etapów szkolnych Rozdziału 4. ?Założenia organizacyjne?. 
 
§ 3 
1. Do Regulaminu dodaje się Rozdział 9 ?Podstawowa literatura?, w którym umieszczone 
zostają dotychczasowe regulacje zawarte w Rozdziale 8. 
2. Rozdział 8 ?Forma elektroniczna etapu szkolnego? otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Rozdział 8. Forma elektroniczna etapu szkolnego. 
Podrozdział 8.1 Ogólne zasady organizacji etapu szkolnego w formie elektronicznej. 
Dokumentację etapu szkolnego prowadzi Komisja Oceniająca na etapie szkolnym (Komisja). 
Na dokumentację składają się: e-maile, pisma przychodzące i wychodzące, począwszy 
od maila autoryzującego, lista członków Komisji, lista Uczestników Olimpiady, protokół 
z przebiegu etapu szkolnego Olimpiady. 
Podrozdział 8.2 Zasady rejestracji do etapu szkolnego Olimpiady w formie 
elektronicznej. 
Organizator ogłasza i podaje do wiadomości rozpoczęcie rejestracji. 
§ 1 SEKCJA SZKOŁY - Rejestracja Szkoły następuje za pośrednictwem internetu 
poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego Wniosku Szkoły. 
1. Wniosek udostępniany jest Szkole w formie linku chronionego hasłem, które podaje 
Oddział Rejonowy PCK, Oddział Okręgowy PCK lub Organizator. 
2. Po akceptacji Wniosku Szkoły lub rejestracji Szkoły przez Oddział Rejonowy PCK/Oddział 
Okręgowy PCK, zostaje wysłany e-mail informacyjny do Szkoły. 
§ 2 SEKCJA NAUCZYCIELA. 
1. Rejestracja Nauczyciela - Opiekuna następuje za pośrednictwem internetu poprzez 
Panel Administracyjny lub przesłanie poprawnie wypełnionego Wniosku Szkoły w sposób 
wskazany poniżej w § 2 ust. 2. 
2. Po dokonaniu rejestracji Nauczyciela przez Oddział Rejonowy PCK zostanie 
automatycznie wygenerowany i wysłany e-mail do nauczyciela. W przypadku zgłaszania 
Nauczycieli poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego Wniosku Szkoły, e-mail do 
Nauczyciela zostanie wysłany dopiero w chwili potwierdzenia wniosku Szkoły przez 
właściwy Oddział PCK. 
3. Logowanie do Sekcji Nauczyciela jest dostępne jedynie dla Nauczycieli, którzy mają już 
utworzone i aktywne konto. Zalogowanie będzie możliwe po prawidłowym podaniu loginu 
tj. adresu e-mail użytkownika oraz hasła. 
4. Nauczyciel w swojej sekcji tworzy listę uczniów, biorących udział w Olimpiadzie. 
5. Nauczyciel wykonuje Pełną Aktywację Uczestnika wypełniając odpowiedni formularz. 
Dane z formularza Pełnej Aktywacji zapisują się w bazie danych w rekordzie Uczestnik. 
Nauczyciel wybiera w formularzu obowiązkowo jedną z opcji: 
? Nauczyciel posiada pisemną zgodę rodziców na udział Uczestnika w etapie szkolnym 
(pole wyboru), 
? Uczestnik jest pełnoletni (pole wyboru).  3
Nauczyciel wybiera obowiązkowo jedną z powyższych opcji. Bez wyboru opcji, nie można 
dokonać Pełnej Aktywacji Uczestnika. 
§ 3 SEKCJA UCZESTNIKA. 
1. Uczestnik rejestruje się w serwisie osobiście poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego. 
2. Rejestracji można dokonać na 2 sposoby: 
a) rejestracja standardowa poprzez wypełnienie wszystkich pól, 
b) Poprzez pobranie danych z Facebook?a. 
Uczestnik rejestrując się poprzez Facebook?a, otrzymuje formularz rejestracji, który będzie 
uzupełniony danymi pobranymi z Facebook?a. Dane można wyedytować przed wysłaniem 
formularza do systemu. Następnie na podany podczas rejestracji adres e-mail system wyśle 
wiadomość w celu Potwierdzenia Aktywacji Uczestnika. Uczestnik po rejestracji 
i potwierdzeniu danych trafia na listę oczekujących na Pełną Aktywację przez Nauczyciela. 
3. Przypisanie danego Uczestnika do Szkoły i Klasy będzie realizowane przez Nauczyciela 
w Sekcji dla Nauczyciela. 
Uczeń może zalogować się na utworzony i w Pełni Aktywowany profil za pomocą adresu 
e-mail oraz hasła lub za pomocą Facebook?a. Formularz logowania posiada link do 
formularza Przypomnienia hasła, gdzie po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail, zostanie 
wygenerowana i wysłana wiadomość e-mail z hasłem użytkownika na adres e-mail 
użytkownika. Opcja dostępna tylko dla Uczestników nie mających powiązanego konta 
w systemie z kontem na Facebook?u. 
Podrozdział 8.3 Zasady organizacji etapu szkolnego olimpiady w formie elektronicznej. 
 
1. Etap szkolny Olimpiady przeprowadzany jest w formie on-line w specjalnie utworzonym 
w tym celu serwisie. Uczniowie za pomocą systemu rozwiązują test oraz jeśli zaistnieje 
taka konieczność ? dogrywkę. 
2. Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu składającego się 
z 20 pytań testowych w specjalnie stworzonej platformie. Pytania mają formę zamkniętą 
z jedną poprawną odpowiedzią lub/i o charakterze ?prawda/fałsz?. Pytania mogą być 
prezentowane jako tekst, dźwięk, film lub grafika. Uczestnik otrzymuje 1 punkt 
za wybranie prawidłowej odpowiedzi. 
3. Odpowiedzi na każde z pytań będzie można udzielić w określonym czasie. Czas na 
odpowiedź na dane pytanie będzie wyświetlany na stronie z testem. Czas na każde 
pytanie jest czasem odliczanym od określonej ilości sekund do zera. Po osiągnięciu 
progu 0s, bieżące Pytanie znika i pojawia się kolejne. 
4. W przypadku pytań z dźwiękiem lub filmem, materiał multimedialny nie będzie miał 
możliwości wstrzymania i przewijania. Treść pytania oraz odpowiedzi pojawią się dla 
Ucznia, dopiero w chwili wczytania pełnego materiału multimedialnego. Czas na pytanie 
będzie odliczany dopiero po zakończeniu odtwarzania treści materiału multimedialnego. 
5. Organizator udostępnia test w ściśle określonym czasie za pośrednictwem serwisu 
internetowego Olimpiady. Termin, w którym można wygenerować test, określa 
Organizator. 
6. Jeśli Uczeń odpowie na Pytanie przed upływem czasu dla Pytania a następnie włączy 
kolejne Pytanie, pozostały czas nie będzie doliczany do innych Pytań. 
7. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów w swojej szkole typowany jest jako 
zwycięzca z danej szkoły. W przypadku większej liczby uczestników z najwyższą liczbą 
punktów, typowani są oni automatycznie do Dogrywki. Nauczyciel poprzez swój panel  4
udostępnia uczniom Dogrywkę manualnie. Dogrywka będzie przeprowadzana w formie 
testu bądź zadania opisowego. 
 
8. O zwycięzcy Dogrywki z danej szkoły decydują następujące kryteria (w kolejności): 
a) Największa ilość punktów, 
b) Najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi. 
9. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia etapu szkolnego jest udostępnienie 
każdemu z Uczestników komputera ze stabilnym i skutecznym dostępem do Internetu 
i aktualną wersją oprogramowania obsługującego w pełni serwis internetowy Olimpiady. 
Spełnienie tych warunków jest obowiązkiem Komisji Oceniającej na etapie szkolnym. 
10. Organizator nie odpowiada za niezapewnienie lub zapewnienie niskiej jakości łącza 
internetowego, z którego korzysta Uczestnik Olimpiady. 
11. Organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu Uczestnikowi czasu wyznaczonego na 
rozwiązanie testu, jeśli uzyska wiarygodne informacje o trudnościach z dostępem do 
serwisu internetowego Olimpiady podczas rozwiązywania testu. Powody trudności muszą 
powstać bez winy Uczestnika i/lub Komisji Oceniającej na etapie szkolnym. 
 
§ 4 
Mając na uwadze wprowadzenie nowych zapisów w Rozdziale 8 ?Forma elektroniczna etapu 
szkolnego? w Rozdziale 5. ?Komisja Oceniająca?: 
punkt w dotychczasowym brzmieniu: 
? ?na etapie szkolnym ? opiekun Szkolnego Koła PCK, dyrektor szkoły;? 
zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu: 
? ?na etapie szkolnym ? nauczyciel/opiekun Szkolnego Koła PCK i dyrektor szkoły i/lub 
w przypadku formy elektronicznej informatyk/nauczyciel informatyki;?; 
 
punkt w dotychczasowym brzmieniu: 
? ?na finale - przedstawiciel Zarządu Głównego PCK, Instruktor Pierwszej Pomocy 
PCK, przedstawiciel Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie 
żywienia człowieka, ewentualnie przedstawiciela współorganizatora.? 
zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu: 
? ?w finale - przedstawiciel Zarządu Głównego PCK, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK, 
przedstawiciel Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie 
żywienia człowieka, w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiciel partnera Olimpiady ? 
Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o.?. 

2009 - 2024 Copyright PCK Rights Reserved

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W "cookies", składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu "cookies".
Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki "cookies" możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?
Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.
"Cookies":
 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online; umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia; pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki "cookies" właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?
Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:
 • "cookies" identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
Podstawowe rodzaje ciasteczek
"Cookies" sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
"Cookies" stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).
"Cookies" podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies
Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania "cookies". Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
 • zaakceptowania obsługi "cookies", co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów "cookie", na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.